Kamerabevakning

Bevakning med kamera i Samfällighetsföreningen Solfångaren, org. nr. 717908-1497

Ansvarig

Styrelsen i Samfällighetsföreningen Solfångaren.

Kontakt

styrelsen@samfsolfangaren.se

Bakgrund

Parkeringsgaraget bevakas med kamera efter upprepade bilinbrott, stölder och skadegörelse i fastigheten.

Syfte

Att bistå brottsutredande myndighet med identifiering av brott och samtidigt öka tryggheten för samfällighetens medlemmar.

Rättslig grund

Vi som samfällighetsförening behöver inte ansöka om tillstånd för att kamerabevaka men styrelsen ansvarar för att kamerabevakningen är laglig.

Styrelsen anser med hänsyn till ovan bakgrund av upprepade inbrott, stölder och skadegörelse att behovet av kamerabevakning väger tyngre än individens intresse av att inte bli bevakad, vilket är en förutsättning för själva kamerabevakningen enligt dataskyddsförordningen.

Kameror/Lagring

Samtliga kameror bevakar dygnet runt. Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord och raderas automatiskt efter 14 dagar. Systemet har inte ljudupptagning.

Personuppgiftsansvarig

Av årsstämman vald styrelseordförande.

Dina rättigheter

För att få ta del av inspelningar måste det inträffade kunna kopplas till en händelse som löper under brottsbalken samt endast efter att myndighet såsom t.ex. polis eller domstol bett om att få se det inspelade materialet.

Information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen och om vad du kan göra om du blir bevakad finns på www.imy.se.